Posledná aktualizácia: 11. septembra 2021

Používaním tejto stránky súhlasíte s aktuálnymi podmienkami poskytovania našich služieb v súlade s platnými zákonmi. Na prípadné zmeny vás upozorníme oznamom na našom webe.

My

Stránku multitalent.in prevádzkuje spoločnosť

MultiTalent, s.r.o.
A. Hlinku 4
90084 Báhoň
Slovenská republika

Zastihnete nás na adrese:

90084 Kaplna 111, Slovensko

Naše práva

Môžeme kedykoľvek meniť obsah našich stránok a podmienky ich používania. Môžeme obmedziť váš prístup k službám a obsahu stránky, pokiaľ svojou činnosťou porušujete zákony, naše práva, alebo bezpečnosť.

Vy

Pokiaľ ste starší než 18 rokov, môžete voľne využívať služby poskytované našou stránkou.

Vaše osobné údaje

Pre zabezpečenie našich služieb si môžeme vyžiadať váš súhlas s ukladaním niektorých osobných informácií v nevyhnutnom rozsahu. Vami poskytnuté údaje budú bezpečne spracovávané podľa platných zákonov. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať vaše meno a e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo.

Vaše práva

Radi vám uľahčíme uplatňovanie vašich práv na informácie, na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, namietanie proti spracovaniu, namietanie proti automatizovanému spracovaniu, voči prenosnosti údajov, podanie sťažnosti, právo na pomoc dozorného orgánu, právo odvolať súhlas.

Vaše povinnosti

Obsah našej stránky nesmiete kopírovať a zdieľať bez nášho súhlasu. Chod našej stránky nesmiete ovplyvňovať nebezpečným softvérom.

Tretie strany

V nevyhnutnom rozsahu využívame služby renomovaných spoločností, pre marketingové účely, spracovanie platieb, alebo odosielanie e-mailov. Oboznámte sa s ich zásadami ochrany osobných údajov.

Google –> Google safety
MailChimp –> MailChimp security
WooCommerce –> WooCommerce marketplace privacy
PayPal –> PayPal privacy

Server a prehliadač

Váš prehliadač automaticky poskytuje informácie serveru, na ktorom beží naša stránka. Tieto sa ukladajú do záznamu, ktorý obsahuje bežné informácie o vašej interakcii s našimi stránkami. Naopak do vášho prehliadača sa ukladajú súbory cookies, ktoré slúžia na zlepšenie vášho prístupu k našim stránkam. Svojmu prehliadaču môžete dať inštrukcie o spôsobe ich ukladania, blokovania, alebo odstránenia. Zmeny v ich nastaveniach môžu ovplyvniť váš prístup k niektorým funkciám našej stránky.

Otázky?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok poskytovania našich služieb a našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.

Terms of service

Last updated: September 11, 2021

By using this site, you agree to the terms of our services in accordance with applicable laws. We will notify you of any changes on our website.

We

multitalent.in is operated by

MultiTalent, s.r.o.
A. Hlinka 4
90084 Báhoň
Slovak republic

You can reach us at:

90084 Kaplna 111, Slovakia

Our rights

We may change the content of our site and the terms of its use at any time. We may restrict your access to our services and site content if your actions violate law, our rights, or our security.

You

If you are over 18 years of age, you are free to use the services provided by our site.

Your personal data

To provide our services, we may request your consent to collection of certain personal information to the necessary extent. The data provided by you will be securely processed in accordance with applicable laws. Personally identifiable information may include your name and email address or telephone number.

Your rights

We will be happy to make it easier for you to exercise your rights to information, to access, to rectification, to erasure, to restrict processing, to object to processing, to object to automated processing, to data portability,to lodge a complaint,right for the help of supervisory authority, right to withdraw consent.

Your responsibilities

You may not copy and share the content of our site without our consent. You must not affect the operation of our site by malicious software.

Third parties

To the necessary extent, we use the services of reputable companies for marketing purposes, processing payments or sending e-mails. Get informed with their privacy policies.

Google –> Google safety
MailChimp –> MailChimp security
WooCommerce –> WooCommerce marketplace privacy
PayPal –> PayPal privacy

Server and browser

Your browser automatically provides information to the server where our site runs. These are stored in a log that contains common information about your interaction with our site. On the contrary, cookies are stored in your browser, which serve to improve your access to our site. You can give your browser instructions on how to save, block, or delete them. Changes to their settings may affect your access to some features of our site.

Questions?

If you have any questions regarding the terms of service and our privacy policy, please contact us.

Dozorný orgán GDPR

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Supervisory authority

Office for personal data protection

Vaše údaje

[gdpr_privacy_tools]
[data443_privacy_safe]