Náš kreatívny tím pôsobí na Slovensku, v Českej republike a Mexiku. Obsah spracúvame v anglickom, španielskom a slovenskom jazyku.

Skúsenosti sme získali v svetových dizajnérskych štúdiách a reklamných agentúrach a dlhoročnou osobnou praxou.

Dokážeme pokryť široké spektrum kreatívnych potrieb tých najnáročnejších projektov, no nevyhýbame sa ani malým zadaniam.

Okrem toho radi navrhujeme a produkujeme papierové predmety, obaly a produkty v malých sériách

Our creative team operate in Slovakia, Czech Republic and Mexico. We process the content in English, Spanish and Slovak.

Experience we have gained in global design studios and advertising agencies and by many years of personal praxis.

We can cover a wide range of creative needs of the most demanding projects, but we do not avoid even small assignments.

In addition, we are happy to design and create paper items, packaging and products in small series

Čo ponúkame?

branding

logá, značky, typografia
názvy firiem a projektov
manuály a štandardy

dizajn

knihy, časopisy, plagáty
weby a online prezentácie
obaly, polepy a pod

produkcia

ilustrácie, grafiky, animácie
papierový a obalový dizajn
produkty v malých sériách

Často kladené otázky

Čo je vizuálna komunikácia?

Vizuálna komunikácia je proces, ktorý využíva a kombinuje viditeľné výtvarné prostriedky na dorozumievanie.

Dobrá vizuálna komunikácia umožňuje a podporuje vhodný a bezpečný prenos správy, myšlienky, posolstva v čase a priestore.

Čo je dizajn?

Dizajn je spojenie analytickej a kreatívnej činnosti, vedúcej k návrhu procesov, symbolov, alebo tvarov, ktoré sú vhodné pre danú situáciu.

Dobrý dizajn vyrieši existujúci problém, vizualizuje posolstvo, prípadne naplní estetické potreby užívateľov.

Čo je redizajn?

Redizajn je úprava starého, alebo pôvodného riešenia, ktoré v danej situácii stratilo svoju efektivitu.

Dobrý redizajn udrží kontinuitu značky a prinesie pozitívne zmeny v správnom čase a nevyhnutnom rozsahu.

Čo je digital design?

Digital design je grafický dizajn určený špecificky pre digitálne médiá.

Dobrý digitálny dizajn hľadá spôsoby, ako posolstvo efektívne šíriť v rôznych digitálnych formátoch a médiách.

Čo je korporátna identita?

Korporátna identita (CI) je súbor pravidiel zjednocujúcich použite prvkov vizuálnej identity spoločnosti, projektu na všetkých komunikačných úrovniach.

Dobrá korporátna identita správne nastaví komunikačné vzory pri rozsiahlych projektoch a štruktúrovaných spoločnostiach a zabezpečí ich jednotu a príbuznosť.

Čo je brand a dizajn manuál?

Manuál je príručka, ktorá obsahuje návody
pre správne budovanie značky – brand manuál,
alebo správne použitie vizuálnych elementov a loga – dizajn manuál.

Správny manuál udrží značku v primeraných hraniciach, ale zároveň inšpiruje k novým riešeniam a nebráni jej rozvoju.

Čo je logo?

Logo, alebo logotyp je znak, ktorý v sebe nesie meno, alebo základné posolstvo značky.

Dobré logo dlhodobo vhodne identifikuje projekt vďaka svojmu nadčasovému dizajnu.

Čo je naming?

Naming je hľadanie a návrh vhodného názvu projektu, služby, spoločnosti.

Dobrý názov je vhodný, jedinečný a registrovateľný, atraktívny, nadčasový, krátky a zapamätateľný.

Čo je typografia?

Typografia je tvorivá práca s písmom.

Dobrá typografia prináša do písaného textu poriadok, čitateľnosť, alebo naopak, s pomocou znakov písma tvorí niečo nové, nečakané, prípadne esteticky hodnotné.

Čo je online prezentácia?

Onlajn prezentácia je akákoľvek prezentácia projektu, firmy, služby, šírená prostredníctvom webu, sociálnych sietí, alebo mailom.

Dobrá online prezentácia využije primeraným spôsobom multimediálne možnosti média s prihliadnutím na zvyky užívateľov.

Čo je infografika?

Infografika je grafické znázornenie faktov, údajov, informácií.

Dobrá infografika prehľadne, atraktívne a primeraným spôsobom odovzdá relevantné informácie.

Čo je editorial dizajn?

Editorial dizajn rieši výtvarnú podobu jednotlivých publikácií a ich edícií.

Dobrý editorial dizajn kombinuje atraktivitu, zaujímavú kompozíciu a čitateľnosť publikácií.

Čo je DTP?

DTP (Desk Top Publishing) je spracovanie a úprava grafických podkladov pre produkciu.

Dobrý DTP zaručí farebnú a obsahovú jednotu obsahu v požadovaných médiách.

Čo je grafická predloha?

Grafická predloha je návrh, prípadne súbor, ktorý slúži na udržanie výtvarnej jednoty pri aplikácii obsahu.

Dobrá grafická predloha umožní jednoznačne, variabilne a flexibilne editovať a uverejniť rôznorodý obsah.

Čo je wireframe?

Wireframe je jednoduchá schéma jednotlivých častí užívateľského prostredia aplikácie alebo webu.

Dobrý wireframe sprehľadní a uľahčí rozhodovanie o postupe používateľa (user flow), hierarchii a usporiadaní informácií.

Čo je mockup?

Mockup je náhľad, model budúceho webu, aplikácie, produktu.

Dobrý mockup pomôže pri prezentácii, testovaní, iterácii a rozhodovaní v dôležitých fázach projektu.

Čo je UX/UI?

UX (User Experience), je zážitok užívateľa. UI (User Interface) – je prostredie, ktoré má užívateľ k dispozícii.

Dobré UI vedie k dobrému UX, teda k spokojnosti užívateľa.

Čo je SEO?

SEO (Search engine optimization) je súbor postupov, ktoré vedú k zlepšeniu pozície webu vo výsledkoch vyhľadávania.

Dobré SEO navyše vedie k lepšej a presnejšej obsluhe a udržaniu pozornosti návštevníkov, čo je základom ich budúcej konverzie na zákazníkov.