Všeobecné obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kupujúci a Predávajúci súhlasia, že tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) vymedzujú ich obchodné vzťahy a dopĺňajú akúkoľvek nimi uzavretú Zmluvu (Kúpno-predajnú zmluvu, alebo Zmluvu o dielo).

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť zverejnením na stránke multitalent.in.

Dátum posledného zverejnenia: 12. august 2021

PRACOVNÝ ČAS

Objednávky prostredníctvom stránky sú umožnené nonstop.

Požiadavky zákazníkov a doručené objednávky vybavujeme v pondelok až piatok, 9.00 – 19.00 hod. (CET)

PREDÁVAJÚCI

MultiTalent, s.r.o.
90084 Kaplna 111,
Slovenská republika

mail@multitalent.in
+421 948 502 611

Banka: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK21 1100 0000 0029 2986 4077
BIC: TATRSKBX

Obchodný register OSBAI, vl: 76131/B.
IČO: 46364587 DIČ: 2023347161

Predávajúci prevádzkuje stránku multitalent.in, prostredníctvom ktorej ponúka tovar, služby a diela na objednávku.

KUPUJÚCI

Kupujúcim je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá Predávajúcemu odoslala Objednávku na tovar, službu, alebo dielo.

OBJEDNÁVKA

Kupujúci si môže na stránke multitalent.in vybrať tovary a služby, alebo objednať vytvorenie diela a Predávajúcemu odoslať Objednávku. Túto môže zrušiť e-mailom do dvoch dní od jej odoslania.

Objednávka doručená Predávajúcemu je návrhom na uzatvorenie Zmluvy. Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu doručenie objednávky.
Pri odoslaní Objednávky Kupujúci vyjadruje informovaný súhlas s VOP a Spracúvaním osobných údajov. Takisto potvrdzuje, že ho Predávajúci oboznámil s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Objednávky nie sú záväzné a sú vybavované v pracovnom čase v poradí, v akom prichádzajú.

Predávajúci je oprávnený Objednávku odmietnuť, ak Kupujúci uviedol nesprávne údaje, z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo služby a ak sa nedohodnú na náhradnom plnení.

ZMLUVA

Zmluva je Kúpno-predajná zmluva, alebo Zmluva o dielo uzatvorená pri Objednávke vytvorenia diela, poskytnutia služieb, alebo dodania tovaru.

Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikne až Potvrdením o záväznej akceptácii objednávky, ktoré Predávajúci zašle e-mailom Kupujúcemu.

Zmluva musí obsahovať identifikačné údaje, druh, množstvo a cenu objednaného tovaru a služieb, prípadne popis diela, cenu a miesto doručenia, predpokladaný termín dodania, zvolený spôsob platby, ako aj celkovú cenu spolu s cenou dopravy a obchodné podmienky.

Zmluva je uzatvoretá na dobu určitú, do splnenia všetkých povinností zmluvných strán.

Zmluvu Predávajúci archivuje v elektronickej forme po dobu šiestich rokov a Kupujúcemu je prístupná na požiadanie.

PORUŠENIE ZMLUVY

Podľa Zmluvy a platných zákonov vzniká Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a Kupujúcemu povinnosť prevziať ho a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Ak Kupujúci neprevezme, alebo nezaplatí predmet kúpy, Predávajúci je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 20% a náhradu vzniknutej škody. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť Kupujúceho zaplatiť cenu v plnej výške.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom (Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z., § 2.a), má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý uvedie v objednávke IČO (má sa za to, že nie je spotrebiteľ, ale Obchodný partner), sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným na adresu Predávajúceho.

Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy do 14 dní.

Kupujúci vráti nepoškodený tovar na vlastné náklady na adresu Predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:

PREDMET KÚPY

Bežným tovarom sa rozumie reálny, alebo digitálny objekt, ktorého vlastnosti, podoba a cena sú vopred stanovené a nie sú viazané na osobu Kupujúceho.

Dodanie bežného tovaru obyčajne môže byť realizované obratom. Čas dodávky sa predlžuje iba o úkony potrebné k doručeniu tovaru Kupujúcemu. Za dodanie tovaru sa platí najneskôr v momente jeho prevzatia Kupujúcim.

Tovarom na objednávku sa rozumie reálny, alebo digitálny objekt, ktorého množstvo, vlastnosti, podoba a cena sú vyrobené, alebo upravené podľa potrieb Kupujúceho.

Dodanie tovaru na objednávku si obyčajne vyžaduje výrobu. Čas dodávky sa teda predlžuje o úkony potrebné k výrobe a doručeniu tovaru Kupujúcemu. Za dodanie tovaru na objednávku sa platí vopred.

Služba je práca honorovaná stanovenou hodinovou sadzbou, vykonaná pre Kupujúceho za dohodnutých podmienok v určitom čase.

Dodanie služby vznikne úplným vykonaním tejto práce, úkonov. Čas dodania služby sa môže predĺžiť o čas počas ktorého Kupujúci neodstráni prípadné prekážky pri jej realizácii. Za vykonanie služby sa platí vopred.

Dielo je vytvorené na základe požiadaviek Kupujúceho v dohodnutej kvalite a rozsahu, v dohodnutom čase a za dohodnutú cenu a je chránené autorským zákonom. Vytvorenie diela si obyčajne vyžaduje súčinnosť Kupujúceho.

Dodanie diela vznikne jeho kompletným odovzdaním do užívania Kupujúcemu. Čas dodania diela sa môže predĺžiť o čas, počas ktorého Kupujúci nezabezpečí potrebné podklady a súčinnosť. Za vytvorenie diela sa platí minimálne 50% ceny vopred.

DODANIE PREDMETU KÚPY

Kupujúci potvrdí prevzatie predmetu kúpy podpisom preberacieho protokolu, alebo dodacieho listu.

Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho zaplatením dohodnutej ceny ihneď po jeho prevzatí. Spolu s ním na Kupujúceho prechádza aj nebezpečenstvo škody.

Práva k verejnému užívaniu autorského diela vznikajú až momentom prevodu licencie z Predávajúceho na Kupujúceho Ich rozsah určí Licenčná zmluva.

DODACIE PODMIENKY

Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.

V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať predmet kúpy v dohodnutom termíne, upovedomí Kupujúceho a oznámi mu nový predpokladaný termín dodania.

Ak nastane nepredvídateľná a neodvratná udalosť, ktorá bude brániť v plnení Zmluvy má Predávajúci právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu, alebo odstúpiť od Zmluvy.

Kupujúci môže súhlasiť s predĺžením dodacej lehoty, ak si to výroba tovaru, dodanie služby, alebo vytvorenie diela objektívne vyžadujú.

Omeškanie dodávky nedáva právo Kupujúcemu neprijať predmet kúpy.

Pri dodávke predmetu kúpy je Kupujúci povinný ho skontrolovať a prípadné chyby ihneď písomne oznámiť dodávateľovi.

CENA

Všetky ceny sú uvádzané v mene Euro bez DPH. Multitalent, sro nieje platcom DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru a služieb, zmena neplatí pre už potvrdené objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet kúpy za cenu platnú v čase schválenia objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu ceny podľa úpravy rozsahu úkonov Kupujúcim.

Poskytnutím zálohy Kupujúci udeľuje neodvolateľný súhlas Predávajúcemu, že predmet kúpy spadá do okruhu tovarov definovaných v §12 ods.5 zákona č.108/2000 Z.z., a teda Kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy.

PLATBA

Pred konečným uzavretím Zmluvy je Kupujúci oboznámený s celkovou cenou vrátane prípadných ďalších poplatkov.

Kupujúci môže cenu uhradiť:

Pre platbu prevodom Predávajúci Kupujúcemu poskytne Zálohovú faktúru s variabilným symbolom.

Cena sa považuje za uhradenú ihneď po pripísaní konečnej sumy na účet Predávajúceho.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry účtuje Predávajúci úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.

Máte otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa našich obchodných podmienok, neváhajte nás kontaktovať.

Reklamačný poriadok

POSTUP REKLAMÁCIE ZÁVAD

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Spotrebiteľ má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Počas reklamačného konania sa čas plynutia záručnej doby pozastaví.

NÁROK NA ZÁRUKU

Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru, ktoré Spotrebiteľ akceptoval pri kúpe tovaru, prípadne si na ne uplatnil zľavu.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká

PRIJATIE REKLAMÁCIE

Reklamáciu tovaru v záruke s označením závad odošle Spotrebiteľ na e-mail: mail@multitalent.in

Predávajúci vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie a poučí ho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z §622 a §623 Občianskeho zákonníka.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci určí jeden zo spôsobov vybavenia reklamácie:

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy, alebo má právo na výmenu tovaru.

Predávajúci je povinný ukončiť reklamačné konanie:

Ak je reklamácia oprávnená, Spotrebiteľovi bude vrátená suma, ktorú zaplatil, alebo po dohode poskytnuté iné plnenie v tej istej hodnote.

Adresa na vrátenie tovaru

Reklamovaný tovar je Spotrebiteľ povinný doručiť k oprave na nasledovnú adresu:

90084 Kaplna 111 Slovensko

ODMIETNUTIE REKLAMÁCIE

Reklamáciu do 12 mesiacov od dodania môže Predávajúci odmietnuť iba na základe odborného posúdenia znalcom na vlastné náklady.

Reklamáciu po 12 mesiacoch od dodania môže Predávajúci odmietnuť, ale je povinný sprostredkovať Spotrebiteľovi znalca pre odborné posúdenie. Ak odborné posúdenie týmto znalcom preukáže zodpovednosť Predávajúceho, môže si Spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znova.

Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť, navyše Predávajúci Spotrebiteľovi uhradí do 14 dní všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s odborným posúdením, ktoré viedlo k obnove reklamácie.

RIEŠENIE SPOROV

Ak Spotrebiteľ nie je spokojný s výsledkom reklamácie, môže podať žiadosť o nápravu. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu neodpovie do 30 dní, alebo ju zamietne.

VÝMENA TOVARU

Ak Spotrebiteľ vymieňa tovar z iných dôvodov, ako závady výrobku, napríklad z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a pod., hradí všetky s tým spojené náklady.

DOZOR

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
Tel +421 2 582 721 72, +421 2 582 721 04
Fax +421 2 582 721 70

PLATFORMA RSO

Spotrebiteľ môže na riešenie sporu využiť platformu RSO, dostupnú na stránke http://ec.europa.eu/…

Máte otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa nášho reklamačného poriadku, neváhajte nás kontaktovať.

General terms and conditions

INTRODUCTORY PROVISIONS

The Buyer and the Seller agree that these General Terms and Conditions (GTC) define their business relations and supplement any Contract concluded by them (Purchase-Sales Contract or Contract for Work).

These GTC take effect by publishing them on the multitalent.in website.

Date of last publication: 12 August 2021

WORKING TIME

Orders through the site are allowed non-stop.

We process customer requests and delivered orders from Monday to Friday, 9.00 – 19.00. (CET)

Seller

MultiTalent, s.r.o.
90084 Kaplna 111,
Slovak republic

mail@multitalent.in
+421 948 502 611

Bank: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK21 1100 0000 0029 2986 4077
BIC: TATRSKBX

Business Register OSBAI, file: 76131 / B.
ID: 46364587 Tax ID: 2023347161

The seller operates the site multitalent.in, where it offers its goods, services and products on request.

BUYERS

The Buyer is idividual or legal person who sent the Order for goods, services or products to the Seller.

ORDER

The Buyer can select goods and services on the multitalent.in website, or order the creation of a work and send an Order to the Seller. He can cancel this by e-mail within two days of sending it.

The order delivered to the Seller is a proposal for concluding the Contract. The Seller shall immediately confirm the delivery of the order to the Buyer.
When sending the Order, the Buyer expresses informed consent to the GTC and the Processing of Personal Data. It also confirms that the Seller has acquainted him with § 3 par. 1 of Act no. 102/2014 Coll. on consumer protection.

Orders are non-binding and are processed during business hours.

The Seller is entitled to reject the Order if the Buyer has provided incorrect data, due to the unavailability of goods or services or if both do not agree on an alternative solution.

CONTRACT

The Contract is any Purchase and Sale Contract, or a Contract for Work concluded with an Order for the creation of a work, the provision of services, or the delivery of goods.

The contract between the Seller and the Buyer will only be created by the Confirmation of the binding acceptance of the order, which the Seller will send to the Buyer by e-mail .

The contract must contain identification data, type, quantity and price of ordered goods and services, or description of the work, price and place of delivery, expected delivery date, chosen method of payment, as well as the total price together with the price of transport and business conditions.

The contract is concluded for a definite period, until all obligations of the contracting parties are fulfilled.

The Seller archives the Contract in electronic form for a period of six years and it is available to the Buyer upon request.

BREACH OF CONTRACT

According to the Contract and applicable laws, the Seller is obliged to hand over the object of purchase to the Buyer and the Buyer is obliged to take it over and pay the agreed price for it.

If the Buyer does not take over or does not pay the purchase, the Seller is entitled to demand a contractual penalty of 20% and compensation for damage.

Payment of the contractual penalty does not terminate the Buyer’s obligation to pay the price in full.

WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

The Buyer, who is a Consumer (Act on Consumer Protection No. 250/2007 Coll., § 2.a), has the right to withdraw from the purchase contract without giving a reason within 14 days of receiving the goods.

The legal relations between the Seller and the Buyer, who state the ID number in the Order (it is considered that he is not the consumer, but the Business Partner), are governed by the relevant provisions of the Commercial Code.

When exercising the right to withdraw from the Contract, the Buyer is obliged to inform the Seller by a clear written statement sent to the address of the Seller.

The Seller shall return to the Buyer all payments made in connection with the conclusion of the Contract within 14 days.

The Buyer will return the undamaged goods at his own expense to the Seller’s address.

The Buyer cannot withdraw from the contract:

SUBJECT OF PURCHASE

Ordinary goods mean a real or digital object, whose properties, form and price are predetermined and are not tied to the person of the Buyer.

Delivery of ordinary goods can usually be made immediately. Delivery time is extended only by the actions necessary to deliver the goods to the Buyer. Delivery of the goods is paid at the latest at the time of its receipt by the Buyer.

Goods on request means a real or digital object, the quantity, properties, form and price of which are manufactured or modified according to the needs of the Buyer.

Delivery of goods on request usually requires their production. The delivery time is therefore extended by the actions necessary for the production and delivery of the goods to the Buyer. Delivery of goods on order is paid in advance.

The service is work honored at a set hourly rate, performed for the Buyer under agreed conditions at a certain time.

Delivery of the service will be fulfilled by the complete performance of this work, acts. The delivery time of the service may be extended by the time during which the Buyer does not resolve any obstacles in its implementation. The service is paid in advance.

A work of art is created on the basis of the Buyer’s requirements in the agreed quality and scope, at the agreed time and at the agreed price and is protected by copyright law. Creating a work of art usually requires the cooperation of the Buyer.

Delivery of the artwork will be done by its complete handover for use to the Buyer. The delivery time of the artwork may be extended by the time during which the Buyer does not provide the necessary information and cooperation. At least 50% of the price is paid in advance for the creation of the work of art.

DELIVERY OF THE SUBJECT OF PURCHASE

The Buyer confirms the receipt of the object of purchase by signing the acceptance protocol or delivery note.

Ownership of the object of purchase passes to the Buyer by paying the agreed price immediately after its receipt. The risk of damage also passes to the Buyer together with ownership.

The rights to public use of the copyrighted work will be acquired after the transfer of the license from the Seller to the Buyer. The scope of these rights will be determined by the License.

TERMS OF DELIVERY

The Buyer acknowledges that all stated delivery dates are only indicative.

In the event that the Seller is unable to deliver the object of purchase within the agreed period, it will notify the Buyer and propose the new expected delivery date.

In the event of an unforeseeable and unavoidable event that will prevent the performance of the Contract, the Seller has the right to reasonably extend the delivery period or withdraw from the Contract.

The Buyer may agree to extend the delivery period if the production of goods, delivery of the service, or creation of the work objectively requires it.

Delay in delivery does not give the Buyer the right not to accept the object of purchase.

Upon delivery of the object of purchase, the Buyer is obliged to check it and inform the Seller of any deficiencies.

THE PRICE

All prices are in Euro without VAT. Multitalent company is not a VAT payer.

The seller reserves the right to change the prices of goods and services, the change does not apply to already confirmed orders.

The Seller undertakes to deliver the subject of purchase to the Buyer at the price valid at the time of order approval.

The Seller reserves the right to adjust the price according to the scope of services ordered by the Buyer.

By providing a deposit, the Buyer gives irrevocable consent to the Seller that the subject of purchase falls within the scope of goods defined in §12 paragraph 5 of Act No. 108/2000 Coll., and therefore the Buyer may not withdraw from the concluded contract.

PAYMENT

Prior to the final conclusion of the Contract, the Buyer will be informed of the total price, including any additional fees.

The Buyer can pay the price:

For payment by transfer, the Seller will provide the Buyer with an Advance Invoice with a variable symbol.

The price is considered paid immediately after crediting the final amount to the Seller’s account.

In the case of exceeding the due date, the Seller will charge interest on arrears in accordance with the Commercial Code.

Questions?

If you have any questions regarding the terms and conditions, please contact us.

Return policy

COMPLAINTS PROCEDURE

Complaints are handled according to valid legal regulations of the Slovak Republic.

The Consumer has the right to claim a warranty from the Seller for 24 months from the date of receipt of the goods. During the complaint procedure, the warranty period is suspended.

WARRANTY CLAIM

The warranty does not cover defects in the goods that the Consumer accepted when purchasing the goods, or for which he has applied a discount.

The right to claim the warranty expires

RECEIPT OF COMPLAINT

The Consumer will send a complaint about the goods in the warranty with the indication of defects to the e-mail: mail@multitalent.in

The Seller shall issue the Consumer a confirmation of the complaint and instruct him about his rights arising from §622 and §623 of the Civil Code.

COMPLAINTS EQUIPMENT

The Seller will specify one of the ways of handling the complaint:

Complaint handling may not take longer than 30 days. After the expiration of this period, the Consumer has the right to withdraw from the Contract or has the right to exchange the goods.

The Seller is obliged to terminate the complaint procedure:

If the complaint is approved, the Consumer will be refunded the amount he paid or will receive other compensation of the same amount upon agreement.

Return address

The Consumer is obliged to deliver the claimed goods to the following address:

90084 Kaplna 111 Slovakia

REFUSAL OF COMPLAINT

Complaints within 12 months from delivery may be rejected by the Seller only on the basis of expert judgment at his own expense.

Complaints after 12 months from delivery may be rejected by the Seller, but he is obliged to provide the Consumer with the contact to an expert for professional assessment. If expert assessment proves the responsibility of the Seller, the Consumer may complaint again.

The re-filed complaint cannot be rejected, in addition, the Seller will reimburse the Consumer for all purposefully incurred costs related to the professional assessment within 14 days.

DISPUTE RESOLUTION

If the Consumer is not satisfied with the result of the complaint, he can apply for redress. The Consumer has the right to initiate an alternative solution to his dispute, if the Seller does not respond to the request for redress within 30 days, or rejects it.

REPLACEMENT OF GOODS

If the Consumer needs to exchange the goods for reasons other than product defects, for example due to unsatisfactory size, etc., he covers all the related costs.

SUPERVISION

SOI Inspectorate for the Bratislava Region
Bajkalská 21 / A, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava

Supervision Department
ba@soi.sk
Tel +421 2 582 721 72, +421 2 582 721 04
Fax +421 2 582 721 70

RSO PLATFORM

The Consumer can use the RSO platform, available at
http://ec.europa.eu/…

Questions?

If you have any questions regarding the return policy, please contact us.