Všeobecné obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kupujúci a Predávajúci súhlasia, že tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) vymedzujú ich obchodné vzťahy a dopĺňajú akúkoľvek nimi uzavretú Zmluvu (Kúpno-predajnú zmluvu, alebo Zmluvu o dielo).

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť zverejnením na stránke multitalent.in.

Dátum posledného zverejnenia: 12. august 2021

PRACOVNÝ ČAS

Objednávky prostredníctvom stránky sú umožnené nonstop.

Požiadavky zákazníkov a doručené objednávky vybavujeme v pondelok až piatok, 9.00 – 19.00 hod. (CET)

PREDÁVAJÚCI

MultiTalent, s.r.o.
90084 Kaplna 111,
Slovenská republika

mail@multitalent.in
+421 948 502 611

Banka: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK21 1100 0000 0029 2986 4077
BIC: TATRSKBX

Obchodný register OSBAI, vl: 76131/B.
IČO: 46364587 DIČ: 2023347161

Predávajúci prevádzkuje stránku multitalent.in, prostredníctvom ktorej ponúka tovar, služby a diela na objednávku.

KUPUJÚCI

Kupujúcim je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá Predávajúcemu odoslala Objednávku na tovar, službu, alebo dielo.

OBJEDNÁVKA

Kupujúci si môže na stránke multitalent.in vybrať tovary a služby, alebo objednať vytvorenie diela a Predávajúcemu odoslať Objednávku. Túto môže zrušiť e-mailom do dvoch dní od jej odoslania.

Objednávka doručená Predávajúcemu je návrhom na uzatvorenie Zmluvy. Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu doručenie objednávky.
Pri odoslaní Objednávky Kupujúci vyjadruje informovaný súhlas s VOP a Spracúvaním osobných údajov. Takisto potvrdzuje, že ho Predávajúci oboznámil s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Objednávky nie sú záväzné a sú vybavované v pracovnom čase v poradí, v akom prichádzajú.

Predávajúci je oprávnený Objednávku odmietnuť, ak Kupujúci uviedol nesprávne údaje, z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo služby a ak sa nedohodnú na náhradnom plnení.

ZMLUVA

Zmluva je Kúpno-predajná zmluva, alebo Zmluva o dielo uzatvorená pri Objednávke vytvorenia diela, poskytnutia služieb, alebo dodania tovaru.

Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikne až Potvrdením o záväznej akceptácii objednávky, ktoré Predávajúci zašle e-mailom Kupujúcemu.

Zmluva musí obsahovať identifikačné údaje, druh, množstvo a cenu objednaného tovaru a služieb, prípadne popis diela, cenu a miesto doručenia, predpokladaný termín dodania, zvolený spôsob platby, ako aj celkovú cenu spolu s cenou dopravy a obchodné podmienky.

Zmluva je uzatvoretá na dobu určitú, do splnenia všetkých povinností zmluvných strán.

Zmluvu Predávajúci archivuje v elektronickej forme po dobu šiestich rokov a Kupujúcemu je prístupná na požiadanie.

PORUŠENIE ZMLUVY

Podľa Zmluvy a platných zákonov vzniká Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a Kupujúcemu povinnosť prevziať ho a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Ak Kupujúci neprevezme, alebo nezaplatí predmet kúpy, Predávajúci je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 20% a náhradu vzniknutej škody. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť Kupujúceho zaplatiť cenu v plnej výške.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom (Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z., § 2.a), má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý uvedie v objednávke IČO (má sa za to, že nie je spotrebiteľ, ale Obchodný partner), sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným na adresu Predávajúceho.

Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy do 14 dní.

Kupujúci vráti nepoškodený tovar na vlastné náklady na adresu Predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:

 • ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • pri službe podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho
 • ak tovar podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • ak je porušený ochranný obal tovaru, slúžiaci na ochranu zdravia alebo hygienické účely,
 • ak tovar môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
PREDMET KÚPY

Bežným tovarom sa rozumie reálny, alebo digitálny objekt, ktorého vlastnosti, podoba a cena sú vopred stanovené a nie sú viazané na osobu Kupujúceho.

Dodanie bežného tovaru obyčajne môže byť realizované obratom. Čas dodávky sa predlžuje iba o úkony potrebné k doručeniu tovaru Kupujúcemu. Za dodanie tovaru sa platí najneskôr v momente jeho prevzatia Kupujúcim.

Tovarom na objednávku sa rozumie reálny, alebo digitálny objekt, ktorého množstvo, vlastnosti, podoba a cena sú vyrobené, alebo upravené podľa potrieb Kupujúceho.

Dodanie tovaru na objednávku si obyčajne vyžaduje výrobu. Čas dodávky sa teda predlžuje o úkony potrebné k výrobe a doručeniu tovaru Kupujúcemu. Za dodanie tovaru na objednávku sa platí vopred.

Služba je práca honorovaná stanovenou hodinovou sadzbou, vykonaná pre Kupujúceho za dohodnutých podmienok v určitom čase.

Dodanie služby vznikne úplným vykonaním tejto práce, úkonov. Čas dodania služby sa môže predĺžiť o čas počas ktorého Kupujúci neodstráni prípadné prekážky pri jej realizácii. Za vykonanie služby sa platí vopred.

Dielo je vytvorené na základe požiadaviek Kupujúceho v dohodnutej kvalite a rozsahu, v dohodnutom čase a za dohodnutú cenu a je chránené autorským zákonom. Vytvorenie diela si obyčajne vyžaduje súčinnosť Kupujúceho.

Dodanie diela vznikne jeho kompletným odovzdaním do užívania Kupujúcemu. Čas dodania diela sa môže predĺžiť o čas, počas ktorého Kupujúci nezabezpečí potrebné podklady a súčinnosť. Za vytvorenie diela sa platí minimálne 50% ceny vopred.

DODANIE PREDMETU KÚPY

Kupujúci potvrdí prevzatie predmetu kúpy podpisom preberacieho protokolu, alebo dodacieho listu.

Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho zaplatením dohodnutej ceny ihneď po jeho prevzatí. Spolu s ním na Kupujúceho prechádza aj nebezpečenstvo škody.

Práva k verejnému užívaniu autorského diela vznikajú až momentom prevodu licencie z Predávajúceho na Kupujúceho Ich rozsah určí Licenčná zmluva.

DODACIE PODMIENKY

Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.

V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať predmet kúpy v dohodnutom termíne, upovedomí Kupujúceho a oznámi mu nový predpokladaný termín dodania.

Ak nastane nepredvídateľná a neodvratná udalosť, ktorá bude brániť v plnení Zmluvy má Predávajúci právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu, alebo odstúpiť od Zmluvy.

Kupujúci môže súhlasiť s predĺžením dodacej lehoty, ak si to výroba tovaru, dodanie služby, alebo vytvorenie diela objektívne vyžadujú.

Omeškanie dodávky nedáva právo Kupujúcemu neprijať predmet kúpy.

Pri dodávke predmetu kúpy je Kupujúci povinný ho skontrolovať a prípadné chyby ihneď písomne oznámiť dodávateľovi.

CENA

Všetky ceny sú uvádzané v mene Euro bez DPH. Multitalent, sro nieje platcom DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru a služieb, zmena neplatí pre už potvrdené objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet kúpy za cenu platnú v čase schválenia objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu ceny podľa úpravy rozsahu úkonov Kupujúcim.

Poskytnutím zálohy Kupujúci udeľuje neodvolateľný súhlas Predávajúcemu, že predmet kúpy spadá do okruhu tovarov definovaných v §12 ods.5 zákona č.108/2000 Z.z., a teda Kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy.

PLATBA

Pred konečným uzavretím Zmluvy je Kupujúci oboznámený s celkovou cenou vrátane prípadných ďalších poplatkov.

Kupujúci môže cenu uhradiť:

 • ihneď prostredníctvom online platobnej služby
 • ihneď prostredníctvom platobnej karty
 • do 3 dní prevodom na účet Predávajúceho

Pre platbu prevodom Predávajúci Kupujúcemu poskytne Zálohovú faktúru s variabilným symbolom.

Cena sa považuje za uhradenú ihneď po pripísaní konečnej sumy na účet Predávajúceho.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry účtuje Predávajúci úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.

Máte otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa našich obchodných podmienok, neváhajte nás kontaktovať.

Reklamačný poriadok

POSTUP REKLAMÁCIE ZÁVAD
Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Spotrebiteľ má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Počas reklamačného konania sa čas plynutia záručnej doby pozastaví.
NÁROK NA ZÁRUKU

Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru, ktoré Spotrebiteľ akceptoval pri kúpe tovaru, prípadne si na ne uplatnil zľavu.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Spotrebiteľom,
 • používaním tovaru v podmienkach, pre ktoré tovar nie je určený
 • zanedbaním starostlivosti o tovar
 • živelnou pohromou a vyššou mocou.
PRIJATIE REKLAMÁCIE

Reklamáciu tovaru v záruke s označením závad odošle Spotrebiteľ na e-mail: mail@multitalent.in

Predávajúci vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie a poučí ho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z §622 a §623 Občianskeho zákonníka.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci určí jeden zo spôsobov vybavenia reklamácie:

 • ihneď,
 • v zložitejších prípadoch do 3 dní,
 • v odôvodnených prípadoch do 30 dní

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy, alebo má právo na výmenu tovaru.

Predávajúci je povinný ukončiť reklamačné konanie:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia určeného Predávajúcim,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Ak je reklamácia oprávnená, Spotrebiteľovi bude vrátená suma, ktorú zaplatil, alebo po dohode poskytnuté iné plnenie v tej istej hodnote.

Adresa na vrátenie tovaru

Reklamovaný tovar je Spotrebiteľ povinný doručiť k oprave na nasledovnú adresu:

90084 Kaplna 111 Slovensko

ODMIETNUTIE REKLAMÁCIE

Reklamáciu do 12 mesiacov od dodania môže Predávajúci odmietnuť iba na základe odborného posúdenia znalcom na vlastné náklady.

Reklamáciu po 12 mesiacoch od dodania môže Predávajúci odmietnuť, ale je povinný sprostredkovať Spotrebiteľovi znalca pre odborné posúdenie. Ak odborné posúdenie týmto znalcom preukáže zodpovednosť Predávajúceho, môže si Spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znova.

Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť, navyše Predávajúci Spotrebiteľovi uhradí do 14 dní všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s odborným posúdením, ktoré viedlo k obnove reklamácie.

RIEŠENIE SPOROV

Ak Spotrebiteľ nie je spokojný s výsledkom reklamácie, môže podať žiadosť o nápravu. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu neodpovie do 30 dní, alebo ju zamietne.

VÝMENA TOVARU

Ak Spotrebiteľ vymieňa tovar z iných dôvodov, ako závady výrobku, napríklad z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a pod., hradí všetky s tým spojené náklady.

DOZOR

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
Tel +421 2 582 721 72, +421 2 582 721 04
Fax +421 2 582 721 70

PLATFORMA RSO

Spotrebiteľ môže na riešenie sporu využiť platformu RSO, dostupnú na stránke http://ec.europa.eu/…

Máte otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa nášho reklamačného poriadku, neváhajte nás kontaktovať.